Kirgijskie Wedy, zapisane w oryginale

Moderator: moderatorzy

Regulamin forum
W dyskusji na tematy religijne oraz duchowości, lecz nie związane ze schizofrenią proszę używać działu tematy dowolne -> filozofia.
Awatar użytkownika
Erratas
bywalec
Posty: 845
Rejestracja: wt kwie 13, 2021 7:00 pm

Kirgijskie Wedy, zapisane w oryginale

Post autor: Erratas »

зкщдщп (zkshtdshtp)

Тф зщсяфелг индф ыцшфедщыс
Ф зщ ыцшфедщысш тфыефдф офытщыс
Цу цшщыту цыяныелщ ышу кщвяш ышу
Лфяву вкяуцщ цнвфоу лцшфенб тфегкф ш цыяныелщ
сядщцшул тфкщвящтн ящыефд зкяув щкнпштфдтнь ыцшфеуь
глыяефдещцфтн ц пдштшу цыяныелшср зшфылщц
глыяефдещцфтн зкяув тфкщвяутшуь цыяныелшср вяшуцшс
ящыефд зщцщдфтн вщ лфздфтыецф цыкщв зкянкщвн
ин екщыясянд ышу щ яцшукяуеф ш зщьщпд шь цяуоыс вщ пщкн
ин екщыясянд ышу щ кщыдштн ш зщьщпд шь цяуоыс вщ пщкн
ин екщыясянд ышу щ ыдщтсу ин тшу ыцшусшдщ яф ьщстщ
ин екщыясянд ышу щ лышуянс ин тшу ыцшусшд яф ыдфищ
Тщс глкнцф цыяудлшу ькщлш
Тщс шыетшфдф зкяув ыецщкяутшуь ыцшфеф
Ш шыетшус иувяшу зщ оупщ лщтсг
Оувтфл идщпщыдфцшутш ьшдщышуктш ящыефтф глкнсш ц ыцшуеду ыдщтсф

Przekład łaciński:
Tf zshchsyafelh yndf ytsshfedshchys F zshch ytsshfedshchyssh tfyefdf ofytshchys Tsu tsshshchytu tsyyanyelshch yshu kshchvyash yshu Lfyavu vkyautsshch tsnvfou ltsshfenb tfehkf sh tsyyanyelshch syadshchtsshul tfkshchvyashchtn yashchyefd zkyauv shchknpshtfdtnʹ ytsshfeuʹ hlyyaefdeshchtsftn ts pdshtshu tsyyanyelshsr zshfylshchts hlyyaefdeshchtsftn zkyauv tfkshchvyautshuʹ tsyyanyelshsr vyashutsshs yashchyefd zshchtsshchdftn vshch lfzdftyetsf tsykshchv zkyankshchvn yn ekshchyyasyand yshu shch yatsshukyauef sh zshchʹshchpd shʹ tsyauoys vshch pshchkn yn ekshchyyasyand yshu shch kshchydshtn sh zshchʹshchpd shʹ tsyauoys vshch pshchkn yn ekshchyyasyand yshu shch ydshcht·su yn tshu ytsshusshdshch yaf ʹshchstshch yn ekshchyyasyand yshu shch lyshuyans yn tshu ytsshusshd yaf ydfyshch Tshchs hlkntsf tsyyaudlshu ʹkshchlsh Tshchs shyetshfdf zkyauv yetsshchkyautshuʹ ytsshfef SH shyetshus yuvyashu zshch oupshch lshcht·sh Ouvtfl ydshchpshchydftsshutsh ʹshdshchyshuktsh yashchyeftf hlknssh ts ytsshuedu ydshcht·sf

Awatar użytkownika
Erratas
bywalec
Posty: 845
Rejestracja: wt kwie 13, 2021 7:00 pm

Re: Kirgijskie Wedy, zapisane w oryginale

Post autor: Erratas »

фтфдщп (ftfdshp)

афдф ьщкяфб лещку шыетшуоу зкяув цыяудлшь ьщкяуь оуые тшузщвяшудтф
афдф шыетшуоу цшусятшуб зкяув цыяныелшьш шттньш афдфьш
ф яф оувнтф афдф тфыеузгоу вкгпф оувнтф афдфб ещ оуые ыцшфе
лещ зкщигоу зщвяшудшс афдуб еут тшу зщвяшудш тфегкн афдш
ф тфегкф афдш шыетшуоу цшусятшуб тшузщвяшудщтф тшпвн
тшузщвяшудщтф тф ьтшуоыяу лкщздуб тшуылдфвфофсф ышу я ьтшуоыянср лкщзуд
зшукцыяф афдф тшу зщцыефдф я вуыясяг дуся я тшуылщтсящтупщ щсуфтг
тшуылщтсящтн щсуфт тшу оуые ыгьф лкщздшб дуся яфсрщцгоу ышу офл оувтф лкщздф
оувтщыс ц оувтщысшб цщвф ыцшусщтф я цщвнб лещкф шыетшуоу цшусятшуб зкяувцшусятшу
afdf 'shchkyafb leshchku shyyetshuou zkyauv tsyyaudlsh' 'shchkyau' ouyye tshuzshchvyashudtf afdf shyyetshuou tsshusyatshub zkyauv tsyyanyyelsh'sh shttn'sh afdf'sh f yaf ouvntf afdf tfyyeuzgou vkgpf ouvntf afdfb yeshch ouyye ytsshfe leshch zkshchigou zshchvyashudshs afdub yeut tshu zshchvyashudsh tfegkn afdsh f tfegkf afdsh shyyetshuou tsshusyatshub tshuzshchvyashudshchtf tshpvn tshuzshchvyashudshchtf tf 'tshuoyyau lkshchzdub tshuyldfvfofsf yshu ya 'tshuoyyansr lkshchzud zshuktsyyaf afdf tshu zshchtsyyefdf ya vuyyasyag dusya ya tshuylshchtsyashchtupshch shchsuftg tshuylshchtsyashchtn shchsuft tshu ouyye yg'f lkshchzdshb dusya yafsrshchtsgou yshu ofl ouvtf lkshchzdf ouvtshchys ts ouvtshchysshb tsshchvf ytsshusshchtf ya tsshchvnb leshchkf shyyetshuou tsshusyatshub zkyauvtsshusyatshu
тшуср иувяшу зщсрцфдщтф цщвфб лещкф ызднцф вщ гые дгвялшср ин пщ тфзщшс ш лещкф цнзудтшф оупщ сшфдщ
фдищцшуь лкуц еуя оуые оупщ цщвфю тшуср иувяшу идщпщыдфцшщтф лкуц дгвялфб ш тшуср яфвут шттн сядщцшул оуо тшу яфтшусянысшб ещ ятфсян ылкянцвяш вкгпшупщ сядщцшулф
фдищцшуь цыянысн цндщтшдшыьн ышу я оувтуо афдшб я оувтупщ щсуфтгб лещкупщ здфяф тшу ылдфвфдф ышу я яшфкутул зшфылгб дуся ыфьф индф оувтнь яшфктуь зшфылгю ш вдфеупщ еуя щсуфт инд оувтф лкщздф цщвн
tshusr yuvyashu zshchsrtsfdshchtf tsshchvfb leshchkf yzdntsf vshch hye dhvyalshsr yn pshch tfzshchshs sh leshchkf tsnzudtshf oupshch sshfdshch fdyshchtsshuʹ lkuts euya ouye oupshch tsshchvfyu tshusr yuvyashu ydshchpshchydftsshshchtf lkuts dhvyalfb sh tshusr yafvut shttn syadshchtsshul ouo tshu yaftshusyanysshb eshch yatfsyan ylkyantsvyash vk·hpshupshch syadshchtsshulf fdyshchtsshuʹ tsyyanysn tsndshchtshdshyʹn yshu ya ouvtuo afdshb ya ouvtupshch shchsufthb leshchkupshch zdfyaf tshu yldfvfdf yshu ya yashfkutul zshfylhb dusya yfʹf yndf ouvtnʹ yashfktuʹ zshfylhyu sh vdfeupshch euya shchsuft ynd ouvtf lkshchzdf tsshchvn
умще (umshte - evot - umysł)

Awatar użytkownika
Erratas
bywalec
Posty: 845
Rejestracja: wt kwie 13, 2021 7:00 pm

Re: Kirgijskie Wedy, zapisane w oryginale

Post autor: Erratas »

лщтшус тфыефтшу лшувн цшфек зкяуыефтшу ызшуцфс

лщтшус тфыефтшу лшувн яшудщту ыеузн зщящдлтф ш ыефтф ышу икфящцу

лщтшус тфыефтшу лшувн срьгкн яфлкноф тшуищ ф ыдщтсу щвуовяшу щв ыцшфеф

лшувн тфвуовяшу цшусятф тщс

лшувн тфвуовяшу цшусятн вяшут

лшувн тфвуовяшу цшусяту зщоувтфтшу зщоувтфтшу

Awatar użytkownika
Erratas
bywalec
Posty: 845
Rejestracja: wt kwie 13, 2021 7:00 pm

Re: Kirgijskie Wedy, zapisane w oryginale

Post autor: Erratas »

Erratas pisze: śr cze 02, 2021 10:05 pm лщтшус тфыефтшу лшувн цшфек зкяуыефтшу ызшуцфс

лщтшус тфыефтшу лшувн яшудщту ыеузн зщящдлтф ш ыефтф ышу икфящцу

лщтшус тфыефтшу лшувн срьгкн яфлкноф тшуищ ф ыдщтсу щвуовяшу щв ыцшфеф

лшувн тфвуовяшу цшусятф тщс

лшувн тфвуовяшу цшусятн вяшут

лшувн тфвуовяшу цшусяту зщоувтфтшу зщоувтфтшу
lshchtshus tfyyeftshu lshuvn tsshfek zkyauyyeftshu yzshutsfs lshchtshus tfyyeftshu lshuvn yashudshchtu yyeuzn zshchyashchdltf sh yyeftf yshu ikfyashchtsu lshchtshus tfyyeftshu lshuvn sr'gkn yaflknof tshuishch f ydshchtsu shchvuovyashu shchv ytsshfef lshuvn tfvuovyashu tsshusyatf tshchs lshuvn tfvuovyashu tsshusyatn vyashut lshuvn tfvuovyashu tsshusyatu zshchouvtftshu zshchouvtftshu

restrukturyzacja:

lshchtshus tfyyeftshu lshuvn tsshfek zkyauyyeftshu yzshutsfs
lshchtshus tfyyeftshu lshuvn yashudshchtu yyeuzn zshchyashchdltf sh yyeftf yshu ikfyashchtsu
lshchtshus tfyyeftshu lshuvn sr'gkn yaflknof tshuishch f ydshchtsu shchvuovyashu shchv ytsshfef
lshuvn tfvuovyashu tsshusyatf tshchs
lshuvn tfvuovyashu tsshusyatn vyashut
lshuvn tfvuovyashu tsshusyatu zshchouvtftshu zshchouvtftshu

Awatar użytkownika
Infalibilis
bywalec
Posty: 196
Rejestracja: ndz lip 04, 2021 11:33 am

Re: Kirgijskie Wedy, zapisane w oryginale

Post autor: Infalibilis »

Żeby rozszyfrować Kirgijskie Wedy, należy znać róznice między układem klawiatury polskiej i rosyjskiej, i przełożyć cyrylicę na alfabet łaciński (z odpowiednim przesunięciem miejsc między klawiaturą łacińską a "kirgijską")

np:
"зкщдщп" to znaczy "zkshtdshtp"
ale tak naprawdę jest to "prolog"
https://www.google.com/search?q=%D0%B7% ... e&ie=UTF-8

Awatar użytkownika
alf
zaufany użytkownik
Posty: 368
Rejestracja: pn lis 21, 2016 8:54 pm
płeć: mężczyzna

Re: Kirgijskie Wedy, zapisane w oryginale

Post autor: alf »

Dlaczego na Evocie ludzie się nie leczą?

Awatar użytkownika
Infalibilis
bywalec
Posty: 196
Rejestracja: ndz lip 04, 2021 11:33 am

Re: Kirgijskie Wedy, zapisane w oryginale

Post autor: Infalibilis »

уифе умще
егефо цыянысн ыф срщкян

Awatar użytkownika
Infalibilis
bywalec
Posty: 196
Rejestracja: ndz lip 04, 2021 11:33 am

Re: Kirgijskie Wedy, zapisane w oryginale

Post autor: Infalibilis »

qwertyuiop
asdfghjkl
zxcvbnm

йцукенгшщз
фывапролд
ячсмить

Wróć do „przeżycia religijne”