CO ODRÓŻNIA CHRZEŚCIJAN OD ŚWIADKÓW JEHOWY

Moderator: Darius

Forum rules
W dyskusji na tematy religijne oraz duchowości, lecz nie związane ze schizofrenią proszę używać działu tematy dowolne -> filozofia.
  -TMOVE_BUTT AMOVE_BUTT SMOVE_BUTT
User avatar
Tal
zaufany użytkownik
Posts: 1682
Joined: Sat Mar 08, 2014 7:44 pm
płeć: mężczyzna

CO ODRÓŻNIA CHRZEŚCIJAN OD ŚWIADKÓW JEHOWY

Postby Tal » Fri Nov 10, 2017 12:57 pm

Pozwoliłem sobie wkleić artykuł byłego świadka, który rzetelnie zestawia doktrynę strażnicy z biblijnym chrześcijaństwem.
Artykuł pochodzi ze strony https://www.chlebznieba.pl/
Chociaż żarliwość Świadków Jehowy nie podlega dyskusji to poważne wątpliwości budzi jednak treść głoszonego przez nich przesłania. W swoich publikacjach sami przyznają, że ich ewangelia diametralnie różni się od tej, którą głosili apostołowie i którą głoszą kościoły chrześcijańskie.
W Strażnicy nr 24 z 1981 roku, tom CII, s. 7, akapit 3 czytamy: "Pozwólmy szczerym osobom porównać działalność głoszenia ewangelii o Królestwie, którą od stuleci prowadziły systemy religijne chrześcijaństwa z pracą podjętą przez Świadków Jehowy po zakończeniu pierwszej wojny światowej w 1918 roku. (…) Nie jest to jednak jedna i ta sama ewangelia''

KIM JEST BIBLIJNY JEZUS CHRYSTUS

Jan świadczył o nim i głośno wołał: "To był ten o którym powiedziałem: Ten który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg który jest na łonie Ojca, objawił go." [Ew Jana 1:15-18]

"A teraz Ty mnie uwielbij Ojcze u siebie samego, tą chwałą którą miałem u ciebie zanim świat powstał." [Ew Jana 17:5]

"A Słowo (Boga) ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy." [Ew Jana 1:14]

"Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i w nim macie pełnię. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności" [Kol 2:8-10]

Jezus jest jedynym, odwiecznym Synem Boga Ojca w którym mamy pełnię Boskości. Dlatego powiedziano, że w Nim mieszka pełnia Bóstwa, czyli Boga. Zatem widzimy, że Jezus jest Bogiem, który stał się człowiekiem, by nas odkupić.
Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: "Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: Uwierzyłeś bo mnie ujrzałeś, błogosławieni, (są ci) którzy (mnie) nie widzieli, a (we mnie) uwierzyli" [Ew Jana 20:28-29]

Jeśli ktoś twierdzi, że wierzy w biblijną ewangelię, a nie uznaje Jezusa jako swojego Pana i Boga tak jak wszyscy apostołowie to taka wiara nie jest wiarą zbawiającą. Podobnie jest też wtedy, gdy ktoś odrzuca fakt, że Jezus przyszedł z Królestwa Niebieskiego na ziemię by stać się człowiekiem.
Po tym poznawajcie Ducha Bożego: "Wszelki duch który wyznaje że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie" [1Jana 4:3]

Prawda biblijna polega na tym, że Jezus ma naturę Boga i człowieka jednocześnie. Niestety nauka Strażnicy odrzuca prawdę o Boskości Zbawiciela i neguje w Jego podwójną naturę głosząc tym samym innego Jezusa. Duch Święty jednak otwiera oczy tym ludziom, którzy Go pytają i którzy ponad wszystko szukają prawdy na temat Boga i Jego woli.

KIM JEST JEZUS GŁOSZONY PRZEZ ŚWIADKÓW JEHOWY

Świadkowie Jehowy, pomimo pozornego posługiwania się Pismem Świętym, w rzeczywistości nie głoszą dobrej nowiny o Jezusie, gdyż mówią oni o jakimś niebiańskim Królestwie, które zostało ustanowione dopiero w 1914 roku i o Jezusie, który nie jest Bogiem ani nie umarł na krzyżu. Znaczy to, że głoszą oni naukę o jakimś innym królestwie, która nie była znana wcześniej ani apostołom ani chrześcijanom żyjącym w poprzednich stuleciach, stając się tym samym fałszywymi prorokami przed którymi ostrzega nas Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza 24:11 i 24.

Biblia naucza jednoznacznie, że ewangelia jest dobrą nowiną o Panu Jezusie Chrystusie.
"Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie" [Dz Ap 5:42]

"Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego" [1Kor 2:2]

Nawet Paweł ostrzega braci by wierzyli wyłącznie w biblijnego Jezusa, a nie w jakiegoś innego.
"Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha którego nie otrzymaliście (od nas - czyli od apostołów), lub inną ewangelię której nie przyjęliście (od nas), znosicie to z łatwością." [2Kor 11:3-4]

BIBLIJNY DUCH ŚWIĘTY JEST OSOBĄ

W Biblii czytamy że Duch Święty mówi oraz powołuje misjonarzy i ich wysyła [Dz Ap 13:2-4] będąc przy tym w pełni suwerenny. Że posiada On myśli [Rz 8:27], wolę [1Kor 12:11] oraz uczucia [Ef 4:30]. Dalej czytamy że Duch Święty jest wieczny [Hbr 9:14), wszechobecny [Ps 139:7-8], wszechwiedzący [1Kor 2:10-11] i wszechmocny [Rz 8:11], czyli wszystkie te wersety dowodzą niezbicie że Duch Święty jest Kimś, a nie czymś. Skoro, więc posiada atrybuty, które posiada wyłącznie Bóg to znaczy że jest to Bóg. Staje się zatem bardzo czytelne że duch w którym przychodzą Świadkowie to jest ten ''inny duch'' o którym jest mowa w 2 liście do Koryntian 11:3-4.

KIM JEST DUCH ŚWIĘTY ŚWIADKÓW JEHOWY

W Strażnicy z 1 X 2009 w artykule pt: ''Czym jest duch święty?'' czytamy: "Chcąc osiągnąć jakiś cel, Jehowa posługuje się duchem świętym. Mówiąc najprościej, duch święty to moc Boga użyta do realizacji jakiegoś zamierzenia, Jego aktywna siła (...)".

To prawda, że w przenośni możemy nazywać Ducha Świętego mocą lub siłą, gdyż istotnie jest On dla nas źródłem siły i mocy. Psalmista zwraca się do Boga: "Miłuję Cię, Jahwe, Mocy moja", zaś o Chrystusie apostoł Paweł napisał, że "jest mocą Bożą i mądrością Bożą" [Ps 18:2; 1Kor 1:24]. Jednakże w tym przypadku nazywanie Boga Ojca i Chrystusa mocą nie zmienia faktu, że są to osoby Boskie. Podobnie możemy powiedzieć o Duchu Świętym, że jest naszą mocą nie umniejszając Jego Boskiej osobowości.

Ewidentną pomyłką natomiast jest traktowanie Ducha Świętego jako bezosobowej energii lub mocy. Biblia wyraźnie odróżnia Ducha Świętego od jakichś mocy czy sił. Apostoł Paweł podkreśla czego Chrystus dokonał przez niego wśród pogan mówiąc:
"przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego (...)" [Rz 15:18-19]

Gdyby Duch Święty był tylko czymś to zachodziłoby tu zbędne powtórzenie słowa ''moc'' tworząc nonsensowna formę "mocą mocy". Sens tego wersetu pojawia się tylko wtedy gdy przyjmujemy że Duch Święty nie jest mocą, lecz kimś kto ją posiada. Dotyczy to również poniższego wersetu:
"Ale weźmiecie moc Ducha Świętego kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi" [Dz Ap 1:8]

Zupełnie jasno powiedziano tu o Duchu Świętym i Jego mocy, która wyposażyć miała uczniów Chrystusa do dzieła ewangelizacji. Widzimy zatem, że Duch Święty nie jest mocą, lecz osobą dysponującą mocą. W Dziejach Apostolskich 10:38 napisano o Jezusie: "którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą". Przy założeniu, że Duch Boży jest mocą tekst ten należałoby rozumieć, że Bóg namaścił Jezusa mocą i mocą, względnie siłą i mocą. W innym wersecie Paweł mówi, że ewangelia którą głosił doszła do mieszkańców Tesaloniki:
"nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania" [1Tes 1:5]

W powyższym wersecie ponownie dostrzegamy, że Duch Święty został wyraźnie odróżniony tam od mocy. W innym fragmencie Paweł osobno wymienia Ducha Świętego i moc Bożą.
"W czystości i w poznaniu, w wielkoduszności i w uprzejmości, w Duchu Świętym i w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy i w mocy Bożej przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie" [2Kor 6:6-7]

Chociaż nauka o Duchu Świętym nie była dostatecznie jasno przedstawiona w Starym Testamencie to jednak znajdujemy tam również teksty czyniące różnicę między Duchem Bożym, a Bożą mocą i siłą. W Księdze Micheasza 3:8 czytamy:
"Ale ja jestem napełniony mocą Ducha PANA oraz sądu i siły, aby oznajmić Jakubowi jego występki i Izraelowi jego grzech."

W tym wersecie wymieniono osobno Ducha Świętego, siłę i moc. Nie są one zatem tym samym. Duch Boży nie jest ani siłą ani mocą. W Księdze Zachariasza 4:6 Bóg tak przemówił do proroka: "Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie - mówi Pan Zastępów."

EWANGELIA TO DOBRA NOWINA O JEZUSIE CHRYSTUSIE

"A przypominam wam bracia ewangelię którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście, w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli tylko ją zachowujecie tak jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism" [1Kor 15:1-4]

Byli Świadkowie Jehowy często są zdumieni prostotą ewangelii. Tak naprawdę sprowadza się ona do prawdy o zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Osobista wiara w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana prowadzi do zbawienia.

Członkowie organizacji Strażnica nie wierzą w ukrzyżowanie Chrystusa. Uznają co prawda, że Jezus umarł za nasze grzechy, lecz upierają się przy tym, że został zabity na palu. Taki pogląd wymyślił drugi prezes Towarzystwa Strażnica J.F.Rutherford, który na siłę chciał odróżnić świadków od wszystkich wyznań chrześcijańskich. Tymczasem zdarzyło się, że nawet Strażnica niechcący potwierdziła, że w I wieku stosowano krzyżowanie.

W wydaniu z 15 XI 1993 roku, s. 9, akapit 2 Strażnica zawiera wypowiedź Tacyta (ok. 55-122 n.e.): "Rzymski historyk Tacyt napisał: Śmierci ich [chrześcijan] przydano to urągowisko, że okryci skórami dzikich zwierząt ginęli rozszarpywani przez psy albo przybici do krzyżów, albo przeznaczeni na pastwę płomieni; gdy zabrakło dnia, palili się służąc za nocne pochodnie (…)"

Józef Flawiusz wspomina o krzyżu w dziele pt: ''Wojna żydowska''. Ks. 5, rozdział XI, akapit 1:

"(…) Tedy chłostano ich i poddawano przed śmiercią różnym torturom, a w końcu rozpinano na krzyżu na wprost muru. (…) Lecz jeśli nie zabronił przybijania do krzyża, to przede wszystkim dlatego, iż spodziewał się że widok ten może skłonić Żydów do poddania się, bo jeśli tego nie uczynią, to spotka ich taki sam los. Zionąc złością i nienawiścią, żołnierze nawet dla zabawy przybijali pochwyconych do krzyża w różnych położeniach, a było ich tak wielu, że miejsca brakowało na krzyże, a krzyżów do rozpinania ciał."

Świadkowie Jehowy nie wierzą też w cielesne zmartwychwstanie Chrystusa choć świadczą o tym następujące wersety:
"Jezus odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję (…) On mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus" [Ew Jana 2:19-22]

"A gdy to mówili, On sam stanął wśród nich i rzekł im: Pokój wam! Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali że widzą ducha. Lecz On rzekł im: Czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, a widzicie że Ja mam" [Ew Łukasza 24:36-39]

Nie potrafią w logiczny sposób wyjaśnić powyższych wersetów. Gdyby nauka Strażnicy o duchowym zmartwychwstaniu Chrystusa była prawdziwa, to powyższe cytaty nie powinny się w ogóle znaleźć w Biblii. Wobec powyższych musimy zatem stwierdzić, że "ewangelia" w wydaniu Świadków jest mocno zdeformowana, bowiem kwestionuje ona fakty ukrzyżowania Pana Jezusa oraz Jego cielesnego zmartwychwstania. Fakty będące fundamentalnymi elementami dobrej nowiny.
'"Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą"
[1Kor 1:18]
źródło - https://www.chlebznieba.pl/index.php?id=389
Last edited by Tal on Sat Nov 11, 2017 8:13 pm, edited 4 times in total.
“Szeroki jest człowiek, zbyt szeroki. Ja bym go zwęził.” Fiodor Dostojewski

User avatar
Tal
zaufany użytkownik
Posts: 1682
Joined: Sat Mar 08, 2014 7:44 pm
płeć: mężczyzna

Re: CO ODRÓŻNIA CHRZEŚCIJAN OD ŚWIADKÓW JEHOWY

Postby Tal » Fri Nov 10, 2017 12:58 pm

EWANGELIA TO DOBRA NOWINA O BOŻEJ ŁASCE

Nasze odkupienie jest dziełem łaski Bożej, gdyż zgodnie z wypowiedzią apostoła Piotra: "zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa"
[Dz Ap 15:11], a ponadto Paweł stwierdza: "Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o ewangelii łaski Bożej" [Dz Ap 20:24].

Czym jest łaska Boża - Czy można na nią zasłużyć - Jaki ma związek ze zbawieniem

Zbawienie człowieka jest inicjatywą Boga, który ratuje ludzi kierując się niezasłużoną przychylnością względem nas - czyli łaską. Słowo Boże wyraża tę prawdę w wielu miejscach, ale przytoczmy dwa fragmenty.
"Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali." [Efez 2:8-10].

"Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi; Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego; Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela; Abyśmy, usprawiedliwieni jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi." [Tyt 3:4-8].

Łaska wyklucza jakiekolwiek zasługi. Nie można na nią zasłużyć, gdyż jest darem Bożym.
"Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską"
[Rzym 11:5-6]
"I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach; W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował; I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni;" [Efez 2:1-5].

Nauka Pisma Świętego jest jasna – człowiek przed nowo narodzeniem jest martwy duchowo wobec czego nie znając Boga, jako Boże stworzenie mówi ''kim on jest i dlaczego ja mam go słuchać'', taka postawa naturalnie wywołuje gniew stwórcy wobec człowieka. To tylko dzięki Bożej inicjatywie wynikającej z Bożej miłości, miłosierdzia i łaski, człowiek może dostąpić łaski nawrócenia i poznania Boga.

Choć Świadkowie zgadzają się z tym, że nie można zasłużyć na zbawienie to z drugiej strony wyznają pogląd, iż jeśli nie będą gorliwie chodzić od domu do domu lub przyjmą transfuzję krwi wówczas pójdą na potępienie. Wielu Świadków twierdzi, iż wypracowują oni sobie zbawienie eliminując tym samym Bożą łaskę z dzieła zbawienia.

Nauka Świadków o okupie Chrystusowym mówi, że Jezus był na ziemi jedynie doskonałym człowiekiem równym Adamowi i jest to jedna z wielu doktryn Świadków, które mówią że odpowiedzialność za zbawienie spoczywa nie na Bogu, ale na człowieku. Dlatego Świadkowie nie mają żadnej pewności zbawienia, ani też nie znają Bożego pokoju. Niejednokrotnie widoczne są wśród Świadków objawy wypalenia się oraz depresji psychicznych. Dzięki Bogu coraz więcej Świadków poznaje miłość i łaskę Bożą doznając uzdrowienia w sferze psychiki, ducha i ciała.

CZYM JEST KRÓLESTWO BOŻE

Świadkowie Jehowy twierdzą że głoszą dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Żywią zarazem głębokie przekonanie, że w odróżnieniu od Kościołów chrześcijaństwa tylko oni mają poprawne zrozumienie pism. Przyjrzyjmy się zatem nauce na temat Królestwa zdefiniowanej przez organizację Świadków Jehowy w podręczniku do prowadzenia tzw. studiów biblijnych:

"Jehowa Bóg zawsze był Królem, czyli Zwierzchnim Władcą całego wszechświata. Zajmuje tę wysoką pozycję, ponieważ jest Stwórcą wszechrzeczy [1Kor 29:11, Ps 103:19, Dz Ap 4:24]. Jednakże Królestwo, o którym głosił Jezus, jest czymś drugorzędnym wobec zwierzchniej władzy Boga nad wszechświatem. To mesjańskie Królestwo zostało powołane w określonym celu. Na czym on polega?

Za pomocą tego Królestwa Jezus Chrystus przywróci panowanie Jehowy nad ziemią, obejmie rządy w Jego imieniu i raz na zawsze wykaże prawowitość zwierzchnictwa Bożego
[1Moj 3:15, Ps 2:2-9]. (…)

Królestwo Boże bynajmniej nie jest stanem serca, lecz rzeczywistym, działającym rządem, który ma władcę i poddanych. Jego siedziba mieści się w niebie… Jehowa wyznaczył na Króla swego Syna, Jezusa Chrystusa.

Jednakże Jezus nie panuje sam. Towarzyszy mu grono 144000 współkrólów i współkapłanów kupionych z ziemi
[Obj 5:9-10, 14:1-3, Łuk 22:28-30]. A poddanymi Królestwa Bożego będą członkowie ogólno ziemskiej rodziny ludzkiej, podporządkowani przewodnictwu Chrystusa [Ps 72:7-8 NW]. "Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego" – wyd 1995, strony 91, 92.

W rozumieniu Świadków Bóg zawsze panował nad swoimi stworzeniami, ale na skutek grzechu szatana i ludzi odrzucono Jego panowanie, dlatego specjalny rząd złożony z Chrystusa i 144000 przywróci Boskie panowanie. Głosi się również, że to tymczasowe Królestwo Boże doprowadzi wszystko do ładu w okresie tysiąca lat.

Trzeba przyznać, że taka interpretacja Królestwa Chrystusa jest dość specyficzna. Na podstawie jednej liczby 144 000, odnoszącej się w Biblii wyłącznie do narodu Izraelskiego nie można definiować udziału wszystkich ludzi w dziele zbawienia.

W rozumieniu chrześcijańskim Królestwo Boże na ziemi to panowanie Boga w życiu człowieka. Ponadto Królestwo oznacza rządy Boże dzięki którym dzieci Boże dostąpią życia wiecznego w Bożej chwale. Nadejście Królestwa Bożego to również wydarzenie w czasach ostatecznych, gdy Chrystus objawi swoją królewską władzę całemu światu i oznacza to zbawienie wszystkich sprawiedliwych oraz Sąd nad ludźmi którzy odrzucili Jezusa jako zbawiciela oraz zagładę wszelkiej wrogiej duchowej mocy.

Z drugiej strony Królestwo Boże już przyszło w osobie i dziele Chrystusa [Mat 12:28; Łuk 17:21]. Dlatego Biblia mówi o tym, że mamy już teraz o nie zabiegać, gdyż jest dostępne [Mar 10:15; Mat 6:33; 11:11; 21:31; 23:13]. Jednakże dopiero w przyszłości Królestwo Boże nadejdzie w całej swej pełni [Mar 9:47; 10:23-25; 14:25; Mat 8:11; Łuk 13:28].

Możemy też mówić o Królestwie Chrystusa jako o sferze Jego panowania w tym świecie.

Do Królestwa Jezusa należą wszyscy ci, którzy są odrodzeni duchowo dzięki wierze w zbawczą moc krwi Zbawiciela i żyją w zgodzie z nauką Chrystusa [Kol 1:12-14]. Do królestwa ciemności zaliczają się natomiast wszyscy, którzy są oddaleni od Boga i żyją po swojemu pełniąc tym samym wolę diabła [Ef 2:1-3]. Królestwo Chrystusa nie ogranicza się zatem do jednego wyznania lub jakiegoś kościoła czy denominacji, bowiem w każdej denominacji chrześcijańskiej można znaleźć prawdziwych jak i fałszywych wyznawców, którzy zostaną od siebie oddzieleni dopiero przy powtórnym przyjściu Mesjasza [Mat 13:47-50]. Jak wynika z 2 Tymoteusza 2:18, to Pan Jezus wie, którzy są Jego prawdziwymi uczniami.

Co zatem sądzić o nauczaniu Świadków na temat Królestwa Bożego? Kryje się w nim ziarno prawdy. Faktycznie chodzi tu o powszechne panowanie Boga o Jego triumf nad wszelkim złem.

Fałszywa natomiast jest interpretacja Królestwa Bożego jako rządu złożonego ze 144000 osób panujących z Chrystusem nad zbawionymi ludźmi niższej kategorii żyjącymi na ziemi. Takie rozumienie Królestwa jest sprzeczne z doktryną chrześcijańską głoszoną przez apostołów jak i kościoły I wieku, gdyż nie ma żadnych dowodów na to, by apostoł Paweł głosił orędzie o nadchodzącym rządzie złożonym z ograniczonej liczby wybranych, który miałby panować nad ogółem zbawionych od 1914 roku.

Dowodem na to, że współkrólami i współkapłanami Jezusa będą wszyscy zbawieni Jego krwią są słowa z Księgi Objawienia 5:9-10:
"I śpiewali nową pieśń: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami, i będziemy królować na ziemi." Cały lud Boży jest "rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym" [1P 2:9]

Nie da się zatem ograniczyć terminu "Królestwo Niebios" jedynie do wybranej grupy panujących ani nawet do wiernych czasów Nowego Testamentu. Jakże zaskakujące mogą być dla niektórych słowa Pana Jezusa:
"A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios" [Mat 8:11]

W Ewangelii Łukasza wspomniano również o wiernych czasów Starego Przymierza, którzy znajdą się w Królestwie:
"Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych" [Łuk 13:28]

W tym miejscu czytelnik będący Świadkiem Jehowy może wyrazić wątpliwość odnośnie miejsca w którym znajdą się Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy prorocy, bowiem w Ewangelii Mateusza nazwano je Królestwem Niebios co wskazywałoby na niebo natomiast Łukasz wspomina o Królestwie Bożym, co w świetle nauk organizacji może odnosić się do ziemskiej sfery Królestwa Bożego. Jednakże w Biblii terminy Królestwo Niebios i Królestwo Boże używane są zamiennie i równolegle [Mat 19:23-24, Mat 13:11; Łuk 13:10; Mat 13:31, 33; Łuk 13:18, 20].
Pan Jezus powiedział najpierw, że Jego Królestwo nie jest z tego świata, ale później powiedział do faryzeuszy: "Królestwo Boże jest pośród was" [Jan 18:36; Łuk 17:20-21].

O wiernych sługach Bożych Starego Przymierza wspomina także List do Hebrajczyków i podaje, że wszyscy oni zmierzali do ojczyzny niebieskiej: "Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je, i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Ci bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby przecież wspominali tę, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić. Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto." [Hebr 11:13-16]. Tym miastem jest niebieskie Nowe Jeruzalem [Hbr 12:22; Obj 21:2, 9-27], stąd żywimy przekonanie, że Abraham i pozostali wierni żyjący przed przyjściem Zbawiciela kierowali swą nadzieję ku życiu w niebie.
Abraham "oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg" [Hbr 11:10]

Słowo Boże nigdzie nie naucza, jakoby istniał jakiś szczególny rząd Boży złożony z wytypowanych ludzi, gdyż uczestnictwo zbawionych w Królestwie Bożym polega na dostąpieniu wiecznej chwały i przebywaniu z Chrystusem w niebie na wieczność.

Ktoś może wysunąć tu zarzut, że w 1 Koryntian 6:2-3 jest napisane, że święci Pańscy będą sądzić świat i aniołów. Podobne myśli znajdujemy też w Mateusza 19:28 i Łukasza 22:30. Jak wyjaśnić te fragmenty? Czyżby sugerowały one istnienie dwóch klas zbawionych? Należy tu wziąć też pod uwagę fakt, że Biblia odnosi termin "święci" do wszystkich chrześcijan:
"Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi" [1Kor 6:1]
"Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym (...)" [Rzym 1:7]
"W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych" [Efez 6:18]

Świętymi nie są jacyś wybitni ludzie jak to naucza kościół rzymsko-katolicki, ale wszystkie osoby wierzące w Chrystusa i nowo narodzone z wody i z Ducha. Z tego względu nie należy mniemać, że istnieje jakaś podgrupa wierzących, która będzie podlegać grupie sprawującej rządy.

Ewangelia Świadków o Królestwie Bożym złożonym z Chrystusa i ograniczonej liczby wybranych do klasy niebiańskiej nie była znana ani apostołom, ani żadnym innym chrześcijanom żyjącym w późniejszych wiekach, gdyż naukę tę wymyślił i wdrożył w XX wieku J.F.Rutherford.
"I kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności. (...) Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi: słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym." [Jan 12:45-46,48]
źródło - https://www.chlebznieba.pl/index.php?id=389
Last edited by Tal on Sat Nov 11, 2017 8:15 pm, edited 3 times in total.
“Szeroki jest człowiek, zbyt szeroki. Ja bym go zwęził.” Fiodor Dostojewski

User avatar
Tal
zaufany użytkownik
Posts: 1682
Joined: Sat Mar 08, 2014 7:44 pm
płeć: mężczyzna

Re: CO ODRÓŻNIA CHRZEŚCIJAN OD ŚWIADKÓW JEHOWY

Postby Tal » Fri Nov 10, 2017 12:59 pm

BIBLIA MÓWI, ŻE ZBAWIENIE JEST MOŻLIWE TYLKO POPRZEZ NOWO NARODZENIE

Strażnica naucza, że nowe narodzenie nie jest konieczne do zbawienia i że dostępują go tylko 144 000 wybranych.
Pan Jezus natomiast powiedział:
"Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić." [Jan 3:5-7]

NA CZYM POLEGA NOWO NARODZENIE Z WODY I Z DUCHA

Biblia uczy, że: "wszyscy bowiem zgrzeszyli" [Rzym. 3:23] i że: "zapłatą za grzech jest śmierć" [Rzym. 6:23] i że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, żeby zapłacić karę za nasze grzechy. [Rzym. 5:8]

Gdy Bóg przez Ewangelię doprowadza nas do pokuty i wiary w Jego Syna to tym samym zaprasza nas do nowego narodzenia, czyli do zawarcia duchowego przymierza z Jezusem Chrystusem. Wszystko co Chrystus osiągnął przez swoją śmierć i zmartwychwstanie może stać się teraz też twoim udziałem. Otrzymasz wtedy odpuszczenie grzechów i możliwość rozpoczęcia nowego życia jako pełnoprawne dziecko Boże.

KONIECZNE JEST UZNANIE PANA JEZUSA JAKO SWOJEGO PANA I ZBAWICIELA

W Biblii wszyscy apostołowie i nowo narodzone dzieci Boże nazywają Jezusa swoim Panem

"Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony." [Rzym 10:9]

"Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię; Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga." [Jan 1:10-13]

"Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie." [Jan 5:39-40]

"I odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia." [Jan 6:35]

DO JEZUSA PRZYCHODZIMY Z WIARĄ W NIEGO JAKO DO NASZEGO PANA I ZBAWICIELA

"(...) a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz." [Jan 6:37]

"Zbliżając się do niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego;" [1Pio 2:4]

"Jak nie uchylałem się od niczego, co pożyteczne, od przemawiania i nauczania was publicznie i po domach; Oświadczając zarówno Żydom, jak i Grekom o pokucie wobec Boga i o wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa." [Dz 20:20-21]

NARODZENIE Z WODY I Z DUCHA

Głoszenie ewangelii obejmuje zaproszenie do podjęcia świadomej decyzji polegającej na przyjściu w modlitwie pokutnej do Pana Jezusa z prośbą o przebaczenie swoich grzechów i odwróceniu się od nich. Na dowód tego mamy się ochrzcić na odpuszczenie swoich grzechów w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chrzest jest ponad to pogrzebem naszej grzesznej natury oraz narodzeniem (z wody) do nowego życia. Ponadto Biblia mówi o konieczności chrztu w Duchu Świętym skutkującym otrzymaniem daru Ducha Świętego.
"Żeby, gdy znowu przyjdę, mój Bóg nie poniżył mnie wobec was i musiałbym opłakiwać wielu tych, którzy przedtem grzeszyli i nie pokutowali z nieczystości, nierządu i rozpusty, których się dopuścili." [2Kor 12:21]

"Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone (...)" [Dz Ap 3:19]

"Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg." [Dz Ap 2:38-39]

"Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym." [Dz Ap 1:5]

"Kiedy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana; Którzy przyszli tam i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie zstąpił. Byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy kładli na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego." [Dz Ap 8:14-17]

"Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich: W czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli: W chrzcie Jana. Paweł zaś powiedział: Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali. (…) Gdy jednak niektórzy się upierali i nie chcieli uwierzyć, i mówili źle o tej drodze wobec tłumów, odstąpił od nich, odłączył uczniów i codziennie rozprawiał w szkole niejakiego Tyrannosa." [Dz Ap 19:2-6 i 9]

NA CZYM POLEGA OKUP CHRYSTUSA

Izajasz z nadzwyczajną trafnością przepowiedział cierpienia Zbawiciela [Iz 53:3-6]. W Biblii Warszawskiej czytamy, że: "Pan jego (Chrystusa) dotknął karą za winę nas wszystkich." Biblia Gdańska powiada w tym miejscu: "Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas."
W 5 wersecie tego rozdziału napisano także: "Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni." Jak wielki był ciężar, który spadł na Pana Jezusa?

Jan Chrzciciel powiedział o Nim: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata." [Jan 1:29]. Pan przyjął na siebie grzechy całej ludzkości. "Bóg uczynił Go za nas grzechem!" [2Kor 5:21].

Bezgrzeszność Pana Jezusa Chrystusa stanowi fundamentalny element naszego przebaczenia i zbawienia. Ponieważ nigdy nie zgrzeszył i tylko dlatego, jako ''baranek Boży bez skazy i bez zmazy'' mógł się stać ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata. Ewangelia jest dobrą nowiną o wielkiej wymianie dokonanej na krzyżu Golgoty. Pan Jezus przyjął na siebie wyrok śmierci na który skazała się cała ludzkość, abyśmy w zamian mogli otrzymać Jego sprawiedliwość. Nasz Odkupiciel nie tylko wziął na siebie nasze grzechy, ale "On stał się również (za nas) przekleństwem!" [Gal 3:10-14]. Nigdy żaden człowiek nie był w stanie wypełnić Bożego Prawa, dlatego Prawo samo w sobie nie mogło nigdy nikogo zbawić, ale stając się jedynie aktem oskarżenia dla każdego grzesznika.

WNIOSKI

Z powyższych wynika bardzo jasno, że Strażnica nie głosi Świadkom Jehowy Biblijnego Jezusa, Ducha Świętego i dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Z tych powodów z miłością głośmy im prawdę i żarliwie módlmy się za nich, gdyż tylko Jezus może wyzwolić ich z jarzma organizacji.
"Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego (...) nie może powiedzieć, że Jezus jest (moim) Panem, jak tylko przez Ducha Świętego." [1Kor 12:3]

"Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni." [Jana 8:34-36]
źródło - https://www.chlebznieba.pl/index.php?id=389
Last edited by Tal on Sat Jan 13, 2018 5:20 pm, edited 1 time in total.
“Szeroki jest człowiek, zbyt szeroki. Ja bym go zwęził.” Fiodor Dostojewski

User avatar
naj o
bywalec
Posts: 142
Joined: Thu Jan 11, 2018 12:06 pm

Re: CO ODRÓŻNIA CHRZEŚCIJAN OD ŚWIADKÓW JEHOWY Odp.

Postby naj o » Fri Jan 12, 2018 10:31 pm

Stosunek do Jezusa i Matki Boskiej.
najo , Eden

User avatar
cezary123
zaufany użytkownik
Posts: 17037
Joined: Mon Oct 10, 2011 9:47 pm
płeć: mężczyzna

Re: CO ODRÓŻNIA CHRZEŚCIJAN OD ŚWIADKÓW JEHOWY

Postby cezary123 » Fri Jan 12, 2018 10:49 pm

I 144 000 nieśmiertelnych zmarłych. :)

kaznodzieja
zaufany użytkownik
Posts: 652
Joined: Sat Mar 02, 2013 6:24 pm
płeć: mężczyzna

Re: CO ODRÓŻNIA CHRZEŚCIJAN OD ŚWIADKÓW JEHOWY

Postby kaznodzieja » Sat Jan 13, 2018 7:41 pm

Świadkowie Jehowy nie różnią się niczym od pierwszych Chrześcijan.Wierzą w to samo co Chrześcijanie,
Natomiast różnią się od wyznań ,które powstały na bazie Chrześcijaństwa ale zostały skażone naukami nie Biblijnymi.
Odstępstwo od pierwotnych nauk Jezusa i Apostołów nie jest niczym zaskakującym.Zostało przepowiedziane ;
Daniela 12;10 ,,, A niegodziwi działać będą niegodziwie i żaden z niegodziwych nie zrozumie, ale wnikliwi zrozumieją.

lukaszbb
bywalec
Posts: 170
Joined: Sat Nov 11, 2017 11:46 pm
płeć: mężczyzna

Re: CO ODRÓŻNIA CHRZEŚCIJAN OD ŚWIADKÓW JEHOWY

Postby lukaszbb » Sat Jan 13, 2018 7:48 pm

Jedni i drudzy wierzą że KTOŚ ich zbawi/ł za "wiarę".
Jedni i drudzy mają klapki na oczach.

User avatar
naj o
bywalec
Posts: 142
Joined: Thu Jan 11, 2018 12:06 pm

Re: CO ODRÓŻNIA CHRZEŚCIJAN OD ŚWIADKÓW JEHOWY

Postby naj o » Sat Jan 13, 2018 8:37 pm

Ale życie lepsze.
najo , Eden

User avatar
danielek
zaufany użytkownik
Posts: 1552
Joined: Thu Aug 17, 2017 6:26 pm
Status: portier
płeć: mężczyzna
Gadu-Gadu: 63718896
Location: Bydgoszcz

Re: CO ODRÓŻNIA CHRZEŚCIJAN OD ŚWIADKÓW JEHOWY

Postby danielek » Sat Jan 13, 2018 8:42 pm

Ale życie lepsze.
Ale którzy mają lepsze naj o ?

User avatar
cezary123
zaufany użytkownik
Posts: 17037
Joined: Mon Oct 10, 2011 9:47 pm
płeć: mężczyzna

Re: CO ODRÓŻNIA CHRZEŚCIJAN OD ŚWIADKÓW JEHOWY

Postby cezary123 » Sat Jan 13, 2018 8:44 pm

Ale życie lepsze.
To już trzeba zrobić porównawcze badania socjologiczne na przykład na grupie biskupów katolickich i nadzorców ŚJ, albo grona kardynałów watykańskich i 7 staruszków milionerów z Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy w USA.
Wśród pospolitych wyznawców istnieje zbyt wielka różnorodność i przypadkowość losów i często różnice pomiędzy życiem dwóch wyznawców tej samej religii są większe niż różnice u osób różnych religii.

User avatar
cezary123
zaufany użytkownik
Posts: 17037
Joined: Mon Oct 10, 2011 9:47 pm
płeć: mężczyzna

Re: CO ODRÓŻNIA CHRZEŚCIJAN OD ŚWIADKÓW JEHOWY

Postby cezary123 » Sat Jan 13, 2018 8:47 pm


Odstępstwo od pierwotnych nauk Jezusa i Apostołów nie jest niczym zaskakującym.Zostało przepowiedziane ;
To jest właśnie zaskakujące, że takie zostało przepowiedziane. Tak jakby Stwórca nie miał lepszego pomysłu, tylko po staremu pozwolić rzeczywistości zbaczać na każdym kroku. Odchylenie lotu spadającego jabłka od celu przez podmuch wiatru mogę zrozumieć, ale tak szastać istotami rozumnymi i ich społeczeństwami? :)

kaznodzieja
zaufany użytkownik
Posts: 652
Joined: Sat Mar 02, 2013 6:24 pm
płeć: mężczyzna

Re: CO ODRÓŻNIA CHRZEŚCIJAN OD ŚWIADKÓW JEHOWY

Postby kaznodzieja » Sat Jan 13, 2018 9:12 pm


Odstępstwo od pierwotnych nauk Jezusa i Apostołów nie jest niczym zaskakującym.Zostało przepowiedziane ;
To jest właśnie zaskakujące, że takie zostało przepowiedziane. Tak jakby Stwórca nie miał lepszego pomysłu, tylko po staremu pozwolić rzeczywistości zbaczać na każdym kroku. Odchylenie lotu spadającego jabłka od celu przez podmuch wiatru mogę zrozumieć, ale tak szastać istotami rozumnymi i ich społeczeństwami? :)
Przeszedł na czerwonym świetle i ma pretensje że ; został potrącony, że mu pozwolono przejść na czerwonym.
,,,Nie czuje się winny że przeszedł na czerwonym bo mu się wydaje że jest pępkiem świata,
Daniela 12;10 ,,, A niegodziwi działać będą niegodziwie i żaden z niegodziwych nie zrozumie, ale wnikliwi zrozumieją.

User avatar
cezary123
zaufany użytkownik
Posts: 17037
Joined: Mon Oct 10, 2011 9:47 pm
płeć: mężczyzna

Re: CO ODRÓŻNIA CHRZEŚCIJAN OD ŚWIADKÓW JEHOWY

Postby cezary123 » Sat Jan 13, 2018 9:20 pm

jest pępkiem świata,
Według zasady antropicznej właśnie jesteśmy pępkiem świata. :)
Wszechświat jest taki a nie inny, nie za duży, nie za mały, nie za jasny, nie za ciemny, bo obserwator (podmiot poznający) jest dobrze wymierzony i skonstruowany.
Gdyby Wszechświat był inaczej skonstruowany, nikt by nie powstał i nie miał kto pytać o to, dlaczego świat jest taki inny.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_antropiczna

User avatar
Bratnia dusza
zaufany użytkownik
Posts: 324
Joined: Wed Jan 03, 2018 7:55 pm
Status: Rencista
płeć: mężczyzna

Re: CO ODRÓŻNIA CHRZEŚCIJAN OD ŚWIADKÓW JEHOWY

Postby Bratnia dusza » Sat Jan 13, 2018 10:32 pm


Odstępstwo od pierwotnych nauk Jezusa i Apostołów nie jest niczym zaskakującym.Zostało przepowiedziane ;
To jest właśnie zaskakujące, że takie zostało przepowiedziane. Tak jakby Stwórca nie miał lepszego pomysłu, tylko po staremu pozwolić rzeczywistości zbaczać na każdym kroku. Odchylenie lotu spadającego jabłka od celu przez podmuch wiatru mogę zrozumieć, ale tak szastać istotami rozumnymi i ich społeczeństwami? :)
Przeszedł na czerwonym świetle i ma pretensje że ; został potrącony, że mu pozwolono przejść na czerwonym.
,,,Nie czuje się winny że przeszedł na czerwonym bo mu się wydaje że jest pępkiem świata,
To sedno sprawy. Skradziona religia od żydów, zmodyfikowana i spisana w biblie - żydzi nie uznają biblii w końcu a to im skradziono religie. Cóż, widocznie wszystkie te modły codzienne o nawrócenie Świata, stwórcy opisanemu w tych pismach mają się na nic.
- jak mogę im przebaczyć?
- gdybyś ich nie potępił nie musiałbyś przebaczać

de mello - minuta mądrości

User avatar
Kromek
bywalec
Posts: 250
Joined: Mon Dec 24, 2018 6:29 pm
płeć: mężczyzna

Re: CO ODRÓŻNIA CHRZEŚCIJAN OD ŚWIADKÓW JEHOWY

Postby Kromek » Thu Jan 03, 2019 7:27 pm

Świadkowie Jehowy:

- Nie uznają Trójcy świętej.

- Nie uznają Jezusa za boga.

- Nie uznają Matki Boskiej.


Return to “przeżycia religijne”

Who is online

Users browsing this forum: CommonCrawl [Bot] and 3 guests